NAŠE SLUŽBY

 • individuálny prístup ku každému klientovi,
 • bezplatné konzultácie pri predaji alebo kúpe nehnuteľností,
 • vypracovanie ponuky na nehnuteľnosť a jej následná inzercia na náklady kancelárie,
 • vyhľadávanie potenciálnych klientov,
 • aktívne vyhľadávanie nehnuteľností, podľa konkrétnych kritérií a požiadaviek klienta,
 • obhliadky nehnuteľností,
 • zabezpečenie dokumentácii nevyhnutnej k predaju alebo kúpy nehnuteľnosti,
 • vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej  zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,
 • právne poradenstvo a konzultácie pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti,
 • komplexné finančné služby na zabezpečenie kúpy nehnuteľnosti,
 • oceňovanie nehnuteľností, napr. pre účely dedičských konaní.

 

CENNÍK SLUŽIEB 

Provízie realitnej kancelárie sú zahrnuté v rámci celkovej ceny nehnuteľnosti uvedenej v ponuke. Provízia sa vypláca až po realizácii sprostredkovania predaja nehnuteľnosti. 

V rámci provízie sú hradené tieto služby:
- Sprostredkovanie kúpy, predaja, výmeny a prenájmu nehnuteľností
- Obhliadky nehnuteľností
- Vyhľadávanie nehnuteľností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta
- Zabezpečenie komplexného právneho servisu (Kúpne zmluvy, Nájomné zmluvy, Zmluvy o budúcej zmluve, Návrhy na vklad na správu katastra, splnomocnenia, zabezpečenie listu vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy,...)
- Poradenstvo v oblasti nehnuteľností (dane, odvody,...)
- Finančné poradenstvo, úvery - zabezpečenie ponuky na mieru zo všetkých bánk na SK trhu
- Kompletne služby od prvého kontaktu s klientom cez vypracovanie potrebných tlačív a  zmlúv až  po odovzdanie nehnuteľnosti.
- Komplexné spracovanie ponuky Vašej nehnuteľnosti
- Bezplatná inzercia na vlastnej webovej stránke, realitných portáloch, regionálnych printových médiách a našich vývesných tabuliach

Poplatky, ktoré nehradíme:
- Správne poplatky za vklad scudzovacích zmlúv do katastra nehnuteľností, 
- Vypracovanie listín notárom, popaltky spojené s overovaním podpisov notárom alebo matrikou
- Výber listu vlastníctva na právne úkony 

Provízia za sprostredkovanie je vo výške 3 % z ceny sprostredkovávaných nehnuteľností 
1. cena nehnuteľnosti do 40.000,- € - provízia je do 1.200,- €, resp. dohodou
2. cena nehnuteľnosti do 80.000,- € - provízia je do 2400,- €, resp. dohodou
3. cena nehnuteľnosti do 100.000,- € - provízia je do 3.000,- €, resp. dohodou
4. cena nehnuteľnosti do 150.000,- € - provízia je do 5.000,- €, resp. dohodou
5. cena nehnuteľnosti do 200.000,- € - provízia je  do 6.000,- €, resp. dohodou
6. cena nehnuteľnosti nad 200.000,- € - provízia dohodou

Stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti (napr. pre dedičské konanie) 30,- €  

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Reklamačný poriadok MAXREAL s.r.o., Študentská 796/14, 960 01 Zvolen, Registrácia: OR OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č. 8990/S, konteľ. Mgr. et Mgr. Pavel Štuller, adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácii: ul. Trhová 4, 96001 Zvolen,  e-mail: maxreal.sk-ZVNC-gmail.com, tel.: 0905 262 154.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na MAXREAL s.r.o. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým MAXREAL s.r.o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak MAXREAL s.r.o. odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 • Maxreal, s.r.o. má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať. Protokol na reklamáciu je zverejnený nižšie na tejto stránke. V prípade, že si klient reklamačný formulár nedokáže vytlačiť, môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou.
 • Maxreal, s.r.o. vybavuje reklamáciu ihneď ako to bude možné, avšak najneskôr do 30 kalendárnych dní. Odpoveď klientovi bude poslaná písomnou formou na jeho adresu.
 • V prípade uznania reklamácie zo strany Maxreal s.r.o., bude klient informovaný a daný nežiadúci stav v čo najkratšom termíne odstránený na náklady spoločnosti. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude klientovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za služby poskytnuté spoločnosťou Maxreal, s.r.o.
 • Všetky podklady, osobné údaje a podobne, doručené spoločnosti Maxreal s.r.o., podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
 • Reklamačný poriadok je záväzný a nadobúda platnosť 1.3.2012

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

MAXREAL s.r.o., Študentská 796/14, 960 01 Zvolen, Registrácia: OR OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č. 8990/S, adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácii: ul. Trhová 4, 96001 Zvolen,  e-mail: maxreal.sk-ZVNC-gmail.com, tel.: 0905 262 154.

Poskytnutá služba:   ..................................................................................................)

ID nehnuteľnosti: ........................................................................................................

Klient/spotrebiteľ:

Meno a priezvisko: ......................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................    

Tel: ................................................................................................................................

Reklamácia služby (porušenie bodov zmluvy, nenaplnenie zmluvy a podobne):

 

 

 

Dátum: ............................... Podpis: ...................................

 

Vyjadrenie sprostredkovateľa - MAXREAL k reklamácii:

 

 

Dátum: ............................... Podpis: ...................................

 

Vyjadrenie MAXREAL - stanovisko k reklamácii:

Uznanie reklamácie:      ÁNO       NIE        (voľbu zakrúžkujte)

Dátum: ........................................................................................................................

Meno a priezvisko:  .....................................................................................................

Odôvodnenie:

 

 

Dátum: ............................... Podpis: ...................................

 

Klient s vyjadrením MAXREAL:  SÚHLASÍ – NESÚHLASÍ  (voľbu zakrúžkujte)

podpis .....................

 

Konečné doriešenie reklamácie:

 

 

 

Dátum: .................................................

Podpis: ..................................................

KONTAKT 0905 262 154